Opinión pública

Demoscopia

Universo: poboación española de ámbolos dous sexos de dezaoito anos ou máis.
Tamaño da mostra: 1.300 entrevistas persoais.
Puntos de muestreo: 98 localidades e 41 provincias ou cidades autónomas.
Nivel de confianza: 95% para p=q=0,5
Error absoluto muestral: ±2,7%
Afijación: proporcional
Tipo de muestreo: muestreo polietápico con estratificación por cotas proporcionais en función da Comunidade Autónoma de residencia, o tamaño do hábitat, sexo e idade das persoas enquisadas.
Tipo de entrevista: entrevista personal e domiciliaria mediante cuestionario semiestructurado.
Depuración da información: comprobación das cotas previstas no plan de muestreo, control da codificación das variables e depuración da información grabada para corrixir posibles erros. Finalmente procedeuse á eliminación de rexistros inconscientes e de casos perdidos.
Supervisión: telefónica, sobre un total dun 15% das entrevistas realizadas.
Pretest: proba piloto para validación de cuestionario na ciudade de Sevilla a través da realización de 25 entrevistas.
Realización do traballo de campo: entre o 12 de maio e o 15 de xuño de 2012.
Dimensións: coñecementos e crenzas, grao de relevancia, nivel de información, valoración das políticas de resposta e comportamentos.
Variables: rexión climática, xénero, idade, nivel de estudos, situación laboral, nacionalidade, nivel de ingresos, crenzas relixiosas, tipo de fogar e posicionamento ideolóxico.
Tratamento e análise de datos: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 20.
Estudo promovido por FUNDACIÓN MAPFRE

Cuestionarios

Grupos de discusión